İşinin ehli, uzman kadromuzla 7/24 yanınızdayız!

Ecrin Sigorta

İletişim

+90 530 526 08 98

Işıkkent Mh. 264 Cad. N:6 ISPARTA

destek@ecrinsigorta.com

KAZA TESPİT TUTANAĞI UYGULAMASI

Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı genelgesi ile 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca “maddi hasar” ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri olanaklı hale gelmiştir.

Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı genelgesi ile 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca “maddi hasar” ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri olanaklı hale gelmiştir.

Konuya ilişkin belirlenmiş süreç adımlarının işletilmesi neticesinde Bahsi geçen tutanaklar kullanılarak; kazaya karışan araç sürücülerinin kazanın meydana gelmesindeki kusur oranları belirlenmektedir.

Konuya ilişkin belirlenmiş süreç adımlarının işletilmesi neticesinde Bahsi geçen tutanaklar kullanılarak; kazaya karışan araç sürücülerinin kazanın meydana gelmesindeki kusur oranları belirlenmektedir.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

“Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı” düzenlenirken şu hususlara dikkat edilmelidir.

 • Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir.
 • Kazaya karışan tüm araç sürücülerinin ıslak imzaları tutanakta bulunmalıdır.
 • Tutanakta bulunan tüm alanlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
 • Kazanın oluş şekli, kazaya karışan kişilerin tamamınca okunaklı ve açıklayıcı bir şekilde yazılmalı ve kroki ile desteklenmelidir.
 • İkiden fazla aracın karıştığı kazalarda birden fazla form kullanılabilir. Form, fotokopi ile çoğaltılabilir.
 • Kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri ile sürücülerin ehliyet fotokopileri temin edilmelidir.
 • Araçlara ait “Zorunlu Trafik Poliçesi” bilgilerinin tutanağa okunaklı bir biçimde eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir. Yazılan bilgilerin trafik poliçesine ait olduğu, kasko vb. poliçelere ait bilgiler olmadığından emin olunmalıdır.

Maddi hasarlı kazaya karışan araç sürücülerinin kazadaki kusur oranları, tutanağın ilgili sigorta şirketlerine ulaşması ve ilgili şirketlerce Tramer sistemine girişlerinin yapılmasını takip eden 3 gün içinde belirlenir.

Kusur oranları %0, %50 ve %100 olup, bunların haricinde kusur oranı kullanılmamaktadır.

Kusur durumlarına ilişkin takipler www.tramer.org.tr adresinden takip edilebilmektir.

Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 28 Aralık 2007 gün ve 2007/27 sayılı Genelge uyarınca işleyiş şu şekildedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacağı tutanak üzerinde anlaşmaları halinde, tutanak aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir.

1. Taraflar, genelgenin ekinde yer alan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı”nı (Tutanak) yine ekte yer alan açıklamalara göre doldurur ve imzalarlar.

2. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir.

3. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde, birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir.

5. Bu şekilde düzenlenen tutanak, trafik zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

6. Tutanak ile beraber, araçlar kaza yerinden kaldırılmadan, mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir.

7. Hak sahipleri, karşı tarafın Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.

8. Başvurulan sigorta şirketi, en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar tutanağı ve varsa fotoğrafları elektronik ortamda Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletir.

9. TRAMER, tutanağı ve varsa fotoğrafları, ilgili araçların trafik sigortasını ve varsa kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketlerine en geç bir sonraki iş günü sonuna kadar elektronik ortamda iletir.

10. Sigorta şirketleri, tutanak ve varsa fotoğrafların, TRAMER tarafından gönderilmesini takip eden üç iş günü içinde genelge ekinde yer alan kaza krokilerini de dikkate alarak %0, %50 ve %100 oranlarına göre sorumluluk değerlendirmesini yapar. Her bir şirket kendi sorumluluk değerlendirmesi sonucunu elektronik ortamda TRAMER’e iletir. Sigorta şirketlerinin, değerlendirme sonuçlarına elektronik ortamda gerçek zamanlı ulaşabilmelerini için gerekli alt yapı TRAMER tarafından oluşturulur.

11. Sigorta şirketlerince, yukarıdaki hükümler çerçevesinde varılan mutabakat, süresinde değerlendirmesini iletmeyen diğer şirketler için de bağlayıcıdır. İlgili şirketlerden birisi, sorumluluk değerlendirmesini yukarıda ki hükümlere uygun olarak TRAMER’e göndermesine rağmen, diğer şirketler, süresi içinde göndermemişler ise değerlendirme gönderen şirketin belirlediği sorumluluk oranları esas alınır.

12. TRAMER, iletilen değerlendirmelerde mutabakata varıldığını tespit ederse, bu çerçevede belirlenen sorumluluk oranlarını ilgili sigorta şirketlerine bildirir.

13. TRAMER tarafından 9 uncu maddeye göre yapılan gönderimi izleyen üç iş gününde, şirket değerlendirmelerinde farklı sonuçlara ulaşıldığının tespit edilmesi durumunda, tutanak ve varsa fotoğraflar genelgenin 17. maddesine göre TRAMER bünyesinde oluşturulan Tutanak Değerlendirme Komisyonuna (Komisyon) TRAMER tarafından sunulur. Komisyon, tutanağı ve varsa çekilen fotoğrafları inceleyerek sorumluluk oranlarını %0, %50 ve %100 oranları çerçevesinde kesin olarak belirler. Sonuç TRAMER aracılığıyla ilgili şirketlere elektronik ortamda bildirilir.

14. İlgili sigorta şirketi yukarıdaki maddeler kapsamında kendisine sorumluluk oranlarının iletilmesinin ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından sekiz iş günü içinde tazminatı ödeyecektir. Kara Taşıtları Kasko Sigortasına ilişkin hükümler saklıdır.

15. TRAMER, hak sahiplerinin tutanak incelemesi başvurularının, hangi aşamada olduğunu internet üzerinden öğrenmelerini sağlayacak altyapıyı kurar.

16. Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı trafik zabıtası tarafından düzenlenecektir.

 • a. Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • b. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • c. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • d. Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait ise,
 • e. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • f. Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • g. Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
 • h. Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.

17. Genelge kapsamında, trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak üzere Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik) Yönetim Kurulu Kararı ile TRAMER bünyesinde yeterli sayıda komisyon kurulur. Her komisyon biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Komisyondaki başkan ve üyelerin yetkili olacakları bölgeler Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin ücret ve sair mali hakları, TRAMER tarafından karşılanır. Komisyon çoğunlukla karar verir. Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Oylamada eşitlik olması halinde komisyon başkanının oy kullandığı oran karara esas alınır. Komisyon gelen işleri en çok üç iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadır.

18. Tutanak, tutanağın doldurulmasına ilişkin açıklamalar ve örnek tutanaklar, poliçe ile beraber sigorta şirketlerince ücretsiz olarak verilir.

19. Birlik ve TRAMER, internet sitelerinde tutanak ve doldurulmuş örnek tutanaklar yayınlar.

20. Genelge kapsamında ki gerekli altyapılar, ilgili kurumlarca 01 Nisan 2008 tarihinde, sistemin yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde hazırlanır.

21. Genelge 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Author

yonetici